Algemene Verkoopvoorwaarden BestBridges voor Goederen en/of Diensten

Datum laatste aanpassing: 15 oktober 2020

 

Ondernemingsgegevens

Naam en rechtsvorm

BestBridges BV

Adres

Kaaistraat 4

Postcode en gemeente

9140 Tielrode

Ondernemingsnummer

BE.0718.776.829

 

Contactgegevens

E-Mail

welcome@bestbridges.eu

Website

www.BestBridges.eu

 1. Behoudens uitdrukkelijke andere regeling wordt de realtie tussen partijen geregeld dooor onderhavige voorwaarden, die voorrang hebben op alle andere, zelfs diegene met de hand geschreven.De medecontractant erkent uitdrukkelijk van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen bij het afsluiten van de overeenkomst.
 2. Eventueel vervoer of verzending van door ons geleverde goederen is steeds op risico van de medecontractant.
 3. De door ons verstrekte waarborg op geleverde goederen beperkt zich steeds tot de waarborg zoals aan ons verleend door onze leverancier.
 4. Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andere vermelding op de factuur.
 5. Niet-betaling op de vervaldag van de factuur geeft ons het recht om onmiddellijk en van rechtswege de uitvoering van onze werken te staken.
 6. Bij niet-betaling van één factuur op de voorziene vervaldag worden de overige uitgestelde facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
 7. Vertraging in uitvoering der werken, die onvoorzienbaar was en buiten onze wil om gebeurde, kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding onzentwege of het opschorten van betaling van door osn uitgestelde facturen.
 8. Bij niet-betaling op de daartoe voorziene vervaldag is van rechtswege een conventionele verwijlrente verschuldigd van 10% vanaf de vervaldag tot aan betaling van de factuur, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
 9. Het rekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldvernieuwing  in. Hiermee gepaard gaande kosten zijn steeds ten laste van de medecontractant.
 10. Klachten in verband met levering van goederen of uitvoering van werken, dienen ons via aangetekende brief te worden gemedl en dit uiterlijk binnen de acht dagen na verzending van de factuur.
 11. Eventuele termijnen van uitvoering of levering zijn niet bindend en de niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.
 12. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd om hiervan kennis te nemen.