Privacyverklaring BestBridges

Samenvatting

 • Wat?  Deze Privacy Policy legt u uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.
 • Wie zijn wij? De Besloten Vennootschap BestBridges, handelend onder de handelsnaam “BestBridges”, gevestigd te Kaaistraat 4, 9140 Tielrode, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0718.776.829.
 • Welke gegevens verwerken wij? Voornamelijk basis-identificatiegegevens (naam, adres, email, voorkeuren) financiële gegevens, en surfgedrag.
 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze? Om u onze goederen en diensten te kunnen bezorgen, voor communicatie over onze diensten, voor website analyse en voor marketing en communicatie.
 • Hoelang verwerken wij uw gegevens? Voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde gegevens dienen we langer te bewaren uit sociale of fiscale overwegingen. 
 • Vragen? U kunt ons uw vraag via welcom@bestbridges.eu sturen.

De Privacyverklaring van BestBridges

BestBridges (hierna: “De Aanbieder”) vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt de Aanbieder de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van de website (hierna “Website”).

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Door gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, krijgt de Aanbieder uw persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’/’’AVG’).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan u steeds terecht op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Gegevensbeschermingsautoriteit) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze Privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze Privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële, huidige en voormalige gebruikers van de Website en onze klanten. De Privacyverklaring is geldig voor alle pagina’s die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar BestBridges kan verwijzen en waarvan de Privacyverklaring kan verschillen. Wanneer u wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, zal de Privacyverklaring van die andere website gelden.

Deze Privacyverklaring vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden zoals specifieke projectomschrijvingen. Door de toegang tot en het gebruik van de Website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

BestBridges, een Besloten Vennootschap treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking (“Verwerkingsverantwoordelijke”) bij het verwerken van persoonsgegevens en dit voor wat betreft de verwerkingen die de Aanbieder op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

Ondernemingsgegevens

Naam en rechtsvorm

BestBridges BV

Adres

Kaaistraat 4

Postcode en gemeente

9140 Tielrode

Ondernemingsnummer

BE.0718.776.829

   

Contactgegevens

E-Mail

welcome@bestbridges.eu

Website

www.bestbridges.eu

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het gebruik van onze website?

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van onze CRM: Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een klant goederen en/of diensten van ons afneemt. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en met het oog op de verdere uitbouw van de klantenrelatie en prospectie.
 2. Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt: In de eerste plaats verwerken we een deel van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft in het kader van onze diensten. Bijvoorbeeld zo zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt met vragen of klachten over onze diensten. Verder verwerken wij uw basis-identificatiegegevens voor het beheer van onze klanten, alsook onze leveranciers. Om gebruik te maken van onze diensten, dient u uw gegevens mee te delen, waaronder een aantal persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres, taalvoorkeur en contactgegevens. Na het verstrekken van onze diensten kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen u nog meer aangepaste diensten te leveren, zoals uw ervaringen en suggesties. Onze rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang en omdat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de website: We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, gebruikt de Website “cookies”. Dit gaat meer bepaald over logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine, browser, gegevens over het toestel, en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bekeken. Onze rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren en om de website aan de passen aan uw voorkeuren en interesses.
 4. Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen: Voorts verwerken we ook bepaalde gegevens die we van andere ondernemingen of overheden verkrijgen, namelijk onze klanten en toeleveranciers. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens zoals naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht. Deze informatie bevat onder andere directe identificatiegegevens, emailadressen, en informatie zoals professionele achtergrond, indicaties van gemiddelde leeftijd, verdeling geslacht, taalkeuze en locatiegegevens. Verder kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. BestBridges zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig met ons kunnen worden gedeeld voor de doeleinden die we beogen. Indien nodig zal BestBridges hiervoor expliciete toestemming verkrijgen ter plekke. Onze rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang.
 5. Andere doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van de overeenkomst: het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden producten en diensten betreft; het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie; het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de identieke producten en diensten als wat de klant reeds heeft besteld; het beantwoorden van vragen van de gebruikers; het realiseren van statistieken; het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en diensten door de Aanbieder. Onze rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logboekregistratie, informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang deze worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

BestBridges

Persoonsgegevens die door gebruik te maken van het contactformulier van deze website worden verwerkt door de Aanbieder.

Verwerkers

De Aanbieder doet een beroep op externe verwerkers zoals maar niet beperkt tot onderaannemers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools, onderaannemers, … Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Overheden

Aan overheden en toezichthouders in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat u de gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming of mededeling via deze weg, tenzij De Aanbieder daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

De Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is voor fiscale, sociale en administratieve doeleinden. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Concreet worden de gegevens verzameld door het contactformulier 1 jaar bewaard na opslag om service te kunnen verlenen.

Uw gegevens worden slechts actief bewaard tot 5 jaar na uw laatste bestelling van onze diensten. BestBridges zal uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Soms zijn we wettelijk verplicht uit fiscale, administratieve en arbeidsrechtelijke redenen om gegevens langer te bewaren tot 10 jaar, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt worden indien er een geschil zou optreden. BestBridges kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot personen die hun account hebben opgezegd, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de beëindiging van haar diensten en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, onder meer op fiscaal gebied.

Beveiliging en bewaring van gegevens

De Aanbieder erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt de Aanbieder gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet de Aanbieder dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt De Aanbieder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

De Aanbieder bewaart enkel persoonlijke gegevens van haar klanten die tevens worden beveiligd door haar eigen beveiligingsinfrastructuur. De Aanbieder streeft ernaar om alle gegevens die het bezit (data, persoonsgegevens, etc.) op een zo veilig mogelijke manier te bewaren, zowel in haar fysieke kantoren als op haar netwerk.

De Aanbieder gebruikt naast haar menselijke beveiligingskennis allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, encryptiesoftware, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie. In het geval van een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

De Aanbieder mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld werden. In realiteit bewaart de Aanbieder data en persoonsgegevens van haar klanten zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke boekhoudkundige en fiscale plichten, maar ook uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Gearchiveerde gegevens (gegevens van beëindigde overeenkomsten) worden na een termijn van maximaal 10 jaar verwijderd.

Indien u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf uit de systemen van de Aanbieder wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met de Aanbieder aan de hand van de bovenvermelde contactgegevens.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar De Aanbieder.

De Aanbieder heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer De Aanbieder uw aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan uw aanvraag te voldoen.

De Aanbieder zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de Aanbieder een redelijke vergoeding aanrekenen of kan de Aanbieder het verzoek weigeren.

Indien u om een of andere reden aanneemt dat de Aanbieder uw aanvraag niet correct behandeld heeft, kan u contact opnemen met de Aanbieder waarna hij samen met u op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien de Aanbieder niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be.

We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. Indien er toch geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, is de Privacy policy uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en behoort elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Privacy policy, tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht.

Welke rechten kan ik uitoefenen?

Recht op inzage: U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via De Website. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u zelf elke wijziging door te voeren.

Recht op gegevenswissing: U kunt ons vragen uw account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk De Website te gebruiken. Na de aanvraag zal De Aanbieder uw account 30 dagen opschorten om u de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account definitief gewist.

Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen De Website beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door De Aanbieder op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van uw account.

Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Vragen of Contact met ons opnemen?

We controleren geregeld of deze Privacy policy voldoet aan de standaarden zoals vooropgesteld door de AVG. Deze Privacy policy kan worden gewijzigd aangezien onze dienstverlening verder groeit en evolueert. Hoewel wij ons best zullen doen u op de hoogte te brengen bij significant gewijzigde voorwaarden raden we u aan deze regelmatig na te lezen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen dan de gewijzigde versie online publiceren. Wijzigingen zullen in werking treden 30 dagen nadat we de laatste versie hebben gepubliceerd.

De laatste wijziging was op 6 oktober 2020. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via mail op welcome@bestbridges.eu sturen.